Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HAVEX – auto s.r.o., se sídlem Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČO: 60108151 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 5254, jako majitel, provozovatel webů www.prodej-vozu.cz, resp. www.prodejvozu.cz, a tedy správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese zc@prodej-vozu.cz, gdpr@havex.cz.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky a zaujme Vás nějaký z nabízených produktů, služeb či volná pracovní místa, můžete nás mj. kontaktovat přímo na webu prostřednictvím příslušných kontaktních formulářů. Pro zpětnou komunikaci po Vás vyžadujeme uvést níže uvedené kontaktní údaje, které mohou být klasifikovány jako osobní údaje.

 1. Formulář „Poptat vůz“
  1. jméno a příjmení
  2. název a právní forma obchodní společnosti
  3. adresa nebo sídlo společnosti
  4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo
  5. telefonní číslo
  6. e-mailová adresa
 2. Formulář „Volná pracovní místa“
  1. jméno a příjmení
  2. telefonní číslo nebo
  3. e-mailová adresa

Dále bychom vás chtěli tímto informovat, že webové stránky používají soubory cookies. Více informací, co je za soubory, k čemu slouží, naleznete ZDE.

2. Účel zpracování a zákonný titul tohoto zpracování

Osobní údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám požadované informace a v případě zájmu Vám mohli poskytnout poptávanou službu. Jedná se tedy o zpracování, jehož právním titulem je splnění předsmluvní povinnosti či splnění smlouvy (tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EÚ o zpracování osobních údajů, tzv. GDPR.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

1. Prodej vozu a příslušenství:

V rámci sběru kontaktních údajů ve formuláři „Poptat vůz“ budeme využívat kontaktní údaje pro zajištění ideální nabídky a uzavření obchodu. Naše zákaznické centrum, kam odchází kontaktní informace z formuláře, Vám jejich prostřednictvím pošle informace o dalším postupu vyřizování poptávky a nasdílí kontaktní údaje a obsah poptávky s příslušným prodejcem a poskytovatelem souvisejících služeb subjektem (viz níže „Kdo má k Vašim osobním údajům přístup“), který Vás zpětně kontaktuje telefonicky, e-mailem či sms za účelem prodeje vozu a s tím bezprostředně souvisejících služeb – financování, pojištění nebo prodloužené záruky. V případě, že se nestanete zákazníky HAVEX-auto s.r.o., IMOFA spol. s r.o., HAVEX mobility, VWFS s.r.o., nebo jimi nejste, nepracujeme dále po uzavření poptávky s vašimi kontaktními údaji.

2. Kariéra:

V rámci sběru kontaktních údajů ve formuláři „Mám zájem o pracovní pozici“ budeme využívat kontaktní údaje pro komunikaci v rámci náborových aktivit. Naše personální oddělení, kam odchází kontaktní informace z formuláře, Vám jejich prostřednictvím pošle informace o dalším postupu vyřizování poptávky po práci.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud se stanete našimi zákazníky, tj. koupíte či necháte opravit si od nás vůz, poskytneme Vám nějakou službu a dopředu jste neodmítli, zasíláme Vám na uvedený e-mail informace o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat (“obchodní sdělení”). Tato obchodní sdělení Vám zasíláme cca 12x ročně, v rozsahu a za splnění všech podmínek z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@prodej-vozu.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit rovněž tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského profilu nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře uvedeného přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Výše uvedený účel zasílání obchodních sdělení naplňuje zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery: Modul IS s.r.o., LHMS spol. s r.o., VISIBILITY DIGITAL s.r.o., Czech News Center a.s., Adlive marketing s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o.
 • pro oblast prodeje produktů a služeb: ŠKODA AUTO a.s., Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., ŠkoFIN s.r.o., Leasing České spořitelny, a.s., ČSOB leasing, a.s., Moneta Money Bank, a.s., Česká spořitelna, a.s., HAVEX mobility s.r.o., IMOFA spol. s r.o.
 • pro oblast personalistiky: nepředáváme informace o uchazečích o volné pracovní pozice dále třetím stranám.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo rámec EU) nebo mezinárodním organizacím.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu tří let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

6. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

7. Zabezpečení Vašich osobních údajů:

Naše společnost zpracovává osobní údaje a vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby tyto byly maximálně chráněny a dodržuje bezpečnostní zásady pro jejich zpracování. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Společnost zajišťuje ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují Vaše osobní údaje.

8. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo na přenositelnost údajů
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@prodej-vozu.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

HAVEX – auto s.r.o., www.prodej-vozu.cz, www.prodejvozu.cz